รายชื่อคณะกรรมการ

พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง

ประธานกรรมการ

พล.ต.ต.สมพงษ์ สวนคร้ามดี

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

พ.ต.อ.วีระวุธ ชัยชนะมงคล

รองประธานกรรมการ คนที่ 2
-

พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์

กรรมการ

พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว

กรรมการ
0811122500

พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ สิงห์ทองลา

กรรมการ

พ.ต.อ.พีระ เต็มแย้ม

กรรมการ
0819521231

พ.ต.อ.บุญเทียม ฮาวบุญปั๋น

กรรมการ/เหรัญญิก
0818816486

พ.ต.อ.ยงยุทธ ดาวรี

กรรมการ
0801200990

พ.ต.อ.ไกรสิทธิ พรหมปฎิมา

กรรมการ
0623292632

พ.ต.อ.โสภณ ผลกันทา

กรรมการ/เลขานุการ
0861999239

พ.ต.อ.สมพงษ์ ตั้งตัว

กรรมการ
0882611556

พ.ต.ท.พินิจ พรหมเมศร์

กรรมการ
0818854085

พ.ต.ท.สุรพล กันยะโรจน์

กรรมการ
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 2.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.75
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 7.75
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อ 7.75
กู้ทุนเรือนหุ้น 7.75
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 7.75
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 7.75
เงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.50
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 30225 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 15091 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 43 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 43 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650