รายชื่อคณะกรรมการ

พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี

ประธานกรรมการ
0982718888

พ.ต.อ.ยุทธนา แก่นจันทร์

รองประธานกรรมการ
0819529765

พ.ต.อ.พีระ เต็มแย้ม

กรรมการ
0819521231

พ.ต.อ.จิตตพล วงษ์วัน

กรรมการ
0882520442

พ.ต.อ.บุญเทียม ฮาวบุญปั๋น

กรรมการ
0818816486

พ.ต.อ.หาญชัย รัตนกิจธรรม

กรรมการ
0818330335

พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว

กรรมการ
0951914449

พ.ต.อ.สิทธิศักดิ์ สิงห์ทองลา

กรรมการ
0844884939

พ.ต.อ.ณัฐญ์วสุภ์ แสงนิรัฒศัย

กรรมการ
0615477447

พ.ต.อ.ยงยุทธ ดาวรี

กรรมการ
0801200990

พ.ต.อ.กฤษดา พันธ์เกษม

กรรมการ
0818848321

พ.ต.อ.นพดล ใบเรือ

กรรมการ
0819896623

พ.ต.อ.ณรงค์ จันทราช

กรรมการ
0895525583

พ.ต.ท.เกษม แก่นราช

กรรมการ

พ.ต.ท.หญิงเพ็ญแข นันทฤทธิ์

กรรมการ/เหรัญญิก
0857054282
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัดิการ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษ 8.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 23458 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 11728 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 675 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 2 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650