รายชื่อคณะกรรมการ

พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี

ประธานกรรมการ
0982718888

พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ

รองประธานกรรมการ
0879272789

พ.ต.อ.วีระวุธ ชัยชนะมงคล

รองประธานกรรมการ
-

พล.ต.ต.สมพงษ์ สวนคร้ามดี

กรรมการ
0863564371

พ.ต.อ.บุณยวัต เกิดกล่ำ

กรรมการ
0819617883

พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว

กรรมการ
0811122500

พ.ต.อ.พีระ เต็มแย้ม

กรรมการ
0819521231

พ.ต.อ.บุญเทียม ฮาวบุญปั๋น

กรรมการ/เลขานุการ
0818816486

พ.ต.อ.ยงยุทธ ดาวรี

กรรมการ
0801200990

พ.ต.อ.ไกรสิทธิ พรหมปฎิมา

กรรมการ
0623292632

พ.ต.อ.โสภณ ผลกันทา

กรรมการ
0861999239

พ.ต.อ.สมพงษ์ ตั้งตัว

กรรมการ
0882611556

พ.ต.ท.พินิจ พรหมเมศร์

กรรมการ
0818854085
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 8.00
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 8.00
เงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.50
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 31461 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 15715 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 155 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 31 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650