รายชื่อคณะกรรมการ

พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง

ประธานกรรมการ

พล.ต.ต.สมพงษ์ สวนคร้ามดี

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

พ.ต.อ.วีระวุธ ชัยชนะมงคล

รองประธานกรรมการ คนที่ 2
-

พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์

กรรมการ

พ.ต.อ.ธนกฤต เรือนแก้ว

กรรมการ
0811122500

พ.ต.อ.ยงยุทธ ดาวรี

กรรมการ
0801200990

พ.ต.อ.ไกรสิทธิ พรหมปฎิมา

กรรมการ
0623292632

พ.ต.อ.ประภาส อุบลศรี

กรรมการ

พ.ต.อ.ศราวุธ วะเท

กรรมการ

พ.ต.อ.ณรงค์ จันทะราช

กรรมการ

พ.ต.ท.เกษม แก่นราช

กรรมการ

พ.ต.ท.พินิจ พรหมเมศร์

กรรมการ
0818854085

พ.ต.ท.สุรพล กันยะโรจน์

กรรมการ

พ.ต.ท.(ญ)เพ็ญแข นันทฤทธิ์

กรรมการ/เหรัญญิก

พ.ต.อ.โสภณ ผลกันทา

กรรมการ/เลขานุการ
0861999239
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 2.50
กองทุนบริจาคฯ 2.75
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.30
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.00
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 5.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 7.30
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 6.75
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 5.00
เงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.50
เงินกู้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสถาบันการ 3.56
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 2134 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 1049 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1049 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 36 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650