วิธีคิดคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน

วิธีคิดคำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 

ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 2.50
กองทุนบริจาคฯ 2.50
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.00
เงินกู้สวัสดิการเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ 5.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 7.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 6.75
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 5.00
เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของส 4.50
เงินกู้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสถาบันการ 3.56
เงินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของส 5.00
เงินกู้พิเศษเพื่อดำรงชีวิตของสมาชิก 4.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 23976 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 11964 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1816 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 48 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650