ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.25
ออมทรัพย์พิเศษ 3.20
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 2.50
กองทุนบริจาคฯ 2.50
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญทั่วไป 7.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 4.75
เงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ 4.75
กู้ทุนเรือนหุ้น 7.00
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้สามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริ 6.50
เงินกู้สามัญเพื่อไถ่ถอนหนี้สิน 5.00
เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของส 4.50
เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสถาบัน 4.00
เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของส 4.75
เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพของสมาชิก 4.75
เงินกู้สามัญเพื่อรวมหนี้ 7.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 22219 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 11084 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 989 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 51 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650