Download
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
เอกสาร สมัครสำหรับ สมาชิก
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 176
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 140
ใบลาออก 265
แบบเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับผลประโยชน์ 152
ใบสมัครสมาชิกกองทุน 91
เอกสาร เกี่ยวกับการกู้เงิน
ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้สามัญฉบับใหม่ 216
สัญญากู้สามัญใหม่ 131
สัญญาเงินกู้โครงการพิเศษ 618
สัญญาเงินกู้โครงการจัดหาอาวุธปืน-กรณีนำใบเสร็จมากู้ 103
สัญญาเงินกู้โครงการจัดหาอาวุธปืน-กรณีกู้ใหม่ 123
สัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 109
สัญญากู้เพื่อการศึกษาบุตร 64
บันทึกยินยอมหักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ทุกปี 2
เอกสารอื่น ๆ
คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งทุนเรือนหุ้น 121
คำขอเปลี่ยนแปลงค่างวดชำระเงินกู้ 130
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ 84
หนังสือขอรับสวัสดิการเงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด 80
หนังสือเปลี่ยนแปลงสัญญาค้ำประกันสามัญ 32
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2562 49
เอกสาร ใบสมัครสมาชิก สสอต.
ใบสมัครสมาชิก สสอต. 13
แบบรายงานสุขภาพตนเอง สสอต. 10
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัดิการ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษ 8.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 966 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 481 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 481 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 4 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650