Download
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
เอกสาร สมัครสำหรับ สมาชิก
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 152
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 121
ใบลาออก 198
แบบเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับผลประโยชน์ 133
ใบสมัครสมาชิกกองทุน 59
เอกสาร เกี่ยวกับการกู้เงิน
ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้สามัญฉบับใหม่ 193
สัญญากู้สามัญใหม่ 107
สัญญาเงินกู้โครงการพิเศษ 555
สัญญาเงินกู้โครงการจัดหาอาวุธปืน-กรณีนำใบเสร็จมากู้ 89
สัญญาเงินกู้โครงการจัดหาอาวุธปืน-กรณีกู้ใหม่ 109
สัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 77
สัญญากู้เพื่อการศึกษาบุตร 36
เอกสารอื่น ๆ
คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งทุนเรือนหุ้น 112
คำขอเปลี่ยนแปลงค่างวดชำระเงินกู้ 115
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ 72
หนังสือขอรับสวัสดิการเงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด 67
หนังสือเปลี่ยนแปลงสัญญาค้ำประกันสามัญ 22
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2562 34
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัดิการ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษ 8.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 23464 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 11730 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 677 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 4 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650