Download
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
เอกสาร สมัครสำหรับ สมาชิก
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 348
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 260
ใบลาออก 520
แบบเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับผลประโยชน์ 302
ใบสมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือสมาชิก 238
ใบรับรองแพทย์ 0
หนังสือการกู้ต่างๆ (ใบปะหน้า)
ใบปะหน้าการกู้เงินโครงการต่างๆ 195
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญากู้สามัญใหม่ 343
ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้สามัญฉบับใหม่ 404
หนังสือสัญญาค้ำประกันสามัญและเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 124
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสูงสุด50,000บาทจำนวน 12งวด
สัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 281
เงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด
หนังสือขอรับสวัสดิการเงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด 204
แบบฟอร์มเงิกู้เพื่อการศึกษา
สัญญากู้เพื่อการศึกษาบุตร 166
เอกสาร เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก.......
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม สูงสุง 500,000 บาท (ไม่เกิน 108 งวด) 219
สัญญาเงินกู้เพื่อไถ่ถอนหนี้จากธนาคาร,สถาบันทางการเงินอื่น หรือจากบุคคลอื่น (ไม่เกิน 108 งวด) 81
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,อาวุธปืน,อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (48.งวด) 114
เอกสารเงินกู้โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ
เอกสารการกู้โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ 243
เอกสารอื่น ๆ
คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งทุนเรือนหุ้น 244
คำขอเปลี่ยนแปลงค่างวดชำระเงินกู้ 254
บันทึกยินยอมหักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ทุกปี 74
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ 205
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2563 140
เอกสาร ใบสมัครสมาชิก สสอต.
ใบสมัครสมาชิก สสอต. 127
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 8.00
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 8.00
เงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.50
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 31476 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 15720 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 160 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 36 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650