Download
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
เอกสาร สมัครสำหรับ สมาชิก
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 67
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 66
ใบสมัครสมาชิกกองทุน 51
ใบลาออก 73
แบบเปลี่ยนแปลงทายาท 66
เอกสาร เกี่ยวกับการกู้เงิน
ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้สามัญฉบับใหม่ 78
สัญญาเงินกู้สามัญใหม่ 135
สัญญาเงินกู้โครงการพิเศษ 309
สัญญาเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 21
สัญญาเงินกู้โครงการจัดหาอาวุธปืน-กรณีนำใบเสร็จมากู้ 38
สัญญาเงินกู้โครงการจัดหาอาวุธปืน-กรณีกู้ใหม่ 61
สัญญาเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน_ปีงบประมาณ 2560_ 319
เอกสารอื่น ๆ
คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งทุนเรือนหุ้น 61
คำขอเปลี่ยนแปลงค่างวดชำระเงินกู้ 64
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ 21
หนังสือขอรับสวัสดิการเงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด 19
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
ใบขอรับทุนการศึกษาบุตร 127
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัดิการ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษ 8.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1892 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 945 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 319 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 2 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650