Download
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
เอกสาร สมัครสำหรับ สมาชิกและเปิดบัญชีเงินรับฝาก
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 614
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 473
ใบลาออก 870
แบบเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับผลประโยชน์ 588
ใบสมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือสมาชิก 453
แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเงินรับฝาก 123
หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน 6
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญากู้สามัญใหม่ 615
ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้สามัญฉบับใหม่ 705
หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 11
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสูงสุด50,000บาทจำนวน 12งวด
สัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 582
เงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด
หนังสือขอรับสวัสดิการเงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด 398
แบบฟอร์มเงิกู้เพื่อการศึกษา
สัญญากู้การศึกษา 4
เอกสาร เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก.......
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม สูงสุง 500,000 บาท (ไม่เกิน 108 งวด) 423
สัญญาเงินกู้เพื่อไถ่ถอนหนี้จากธนาคาร,สถาบันทางการเงินอื่น หรือจากบุคคลอื่น (ไม่เกิน 108 งวด) 183
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,อาวุธปืน,อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (48.งวด) 208
เอกสารเงินกู้โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ
เอกสารการกู้โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ 415
เอกสารอื่น ๆ
คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งทุนเรือนหุ้น 462
คำขอเปลี่ยนแปลงค่างวดชำระเงินกู้ 470
บันทึกยินยอมหักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ทุกปี 165
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ 398
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2564 323
เอกสาร ใบสมัครสมาชิก สสอต.
ใบสมัครสมาชิก สสอต.(สามัญ) 292
ใบสมัครสมาชิก สสอต.(สมทบ) 44
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 2.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.75
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 7.75
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อ 7.75
กู้ทุนเรือนหุ้น 7.75
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 7.75
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 7.75
เงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.50
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 30234 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 15094 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 46 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 46 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650