Download
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
เอกสาร สมัครสำหรับ สมาชิกและเปิดบัญชีเงินรับฝาก
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 494
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 390
ใบลาออก 757
แบบเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับผลประโยชน์ 487
ใบสมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือสมาชิก 359
แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเงินรับฝาก 56
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญากู้สามัญใหม่ 503
ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้สามัญฉบับใหม่ 580
หนังสือสัญญาค้ำประกันสามัญและเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน 243
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสูงสุด50,000บาทจำนวน 12งวด
สัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 427
เงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด
หนังสือขอรับสวัสดิการเงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด 321
แบบฟอร์มเงิกู้เพื่อการศึกษา
สัญญากู้เพื่อการศึกษาบุตร 259
เอกสาร เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก.......
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม สูงสุง 500,000 บาท (ไม่เกิน 108 งวด) 332
สัญญาเงินกู้เพื่อไถ่ถอนหนี้จากธนาคาร,สถาบันทางการเงินอื่น หรือจากบุคคลอื่น (ไม่เกิน 108 งวด) 141
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,อาวุธปืน,อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (48.งวด) 169
เอกสารเงินกู้โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ
เอกสารการกู้โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ 340
เอกสารอื่น ๆ
คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งทุนเรือนหุ้น 368
คำขอเปลี่ยนแปลงค่างวดชำระเงินกู้ 386
บันทึกยินยอมหักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ทุกปี 123
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ 323
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2563 230
เอกสาร ใบสมัครสมาชิก สสอต.
ใบสมัครสมาชิก สสอต.(สามัญ) 204
ใบสมัครสมาชิก สสอต.(สมทบ) 9
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.00
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 7.90
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อ 7.90
กู้ทุนเรือนหุ้น 7.90
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 7.90
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 7.90
เงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.50
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 10032 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 5003 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 486 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 26 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650