Download
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
เอกสาร สมัครสำหรับ สมาชิกและเปิดบัญชีเงินรับฝาก
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 931
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 697
ใบลาออก 1119
แบบเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับผลประโยชน์ 797
ใบสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน 822
แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเงินรับฝาก 273
หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน 196
ใบแจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจลำปาง จำกัด (กรณีถึงแก่กรรม) 76
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมเพื่อนตำรวจลำปาง 44
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญากู้สามัญใหม่ 961
ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้สามัญฉบับใหม่ 942
หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 189
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 45
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสูงสุด50,000บาทจำนวน 12งวด
สัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 951
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 59
เงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด
หนังสือขอรับสวัสดิการเงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด 577
แบบฟอร์มเงิกู้เพื่อการศึกษา
กู้การศึกษา 202
เอกสาร เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก.......
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม สูงสุง 500,000 บาท (ไม่เกิน 108 งวด) 747
สัญญาเงินกู้เพื่อไถ่ถอนหนี้จากธนาคาร,สถาบันทางการเงินอื่น หรือจากบุคคลอื่น (ไม่เกิน 108 งวด) 364
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,อาวุธปืน,อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (48.งวด) 455
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ประกอบอาชีพเสริม 43
เอกสารเงินกู้โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ
สัญญาช่วยเหลือค่าครองชีพ(วงเงินกู้ 1-200,000 บาท) 689
สัญญาช่วยเหลือค่าครองชีพ(วงเงินกู้ 200,001-500,000 บาท) 249
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 40
เอกสารอื่น ๆ
คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งทุนเรือนหุ้น 102
คำขอเปลี่ยนแปลงค่างวดชำระเงินกู้ 690
บันทึกยินยอมหักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ทุกปี 316
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ 553
แบบฟอร์มการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 121
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2565 524
เอกสาร ใบสมัครสมาชิก สสอต.
ใบสมัครสมาชิก สสอต.(สามัญ) 523
ใบสมัครสมาชิก สสอต.(สมทบ) 167
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส.ชสอ.)
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 114
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 102
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 2.50
กองทุนบริจาคฯ 2.75
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.30
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.00
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 5.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 7.30
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 6.75
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 5.00
เงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.50
เงินกู้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสถาบันการ 3.56
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 2152 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 1055 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1055 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 42 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650