Download
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
เอกสาร สมัครสำหรับ สมาชิก
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 107
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 89
ใบลาออก 138
แบบเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับผลประโยชน์ 96
ใบสมัครสมาชิกกองทุน 22
เอกสาร เกี่ยวกับการกู้เงิน
ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้สามัญฉบับใหม่ 144
สัญญากู้สามัญใหม่ 58
สัญญาเงินกู้โครงการพิเศษ 493
สัญญาเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 59
สัญญาเงินกู้โครงการจัดหาอาวุธปืน-กรณีนำใบเสร็จมากู้ 64
สัญญาเงินกู้โครงการจัดหาอาวุธปืน-กรณีกู้ใหม่ 85
สัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 39
เอกสารอื่น ๆ
คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งทุนเรือนหุ้น 85
คำขอเปลี่ยนแปลงค่างวดชำระเงินกู้ 88
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ 46
หนังสือขอรับสวัสดิการเงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด 43
หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันสามัญ 26
หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ 29
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
ใบขอรับทุนการศึกษาบุตร 163
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัดิการ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษ 8.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 12900 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 6421 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1525 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 58 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650