Download
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
เอกสาร สมัครสำหรับ สมาชิก
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 194
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 149
ใบลาออก 293
แบบเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับผลประโยชน์ 166
ใบสมัครสมาชิกกองทุน 108
เอกสาร เกี่ยวกับการกู้เงิน
ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้สามัญฉบับใหม่ 241
สัญญากู้สามัญใหม่ 157
สัญญาเงินกู้โครงการจัดหาอาวุธปืน-กรณีนำใบเสร็จมากู้ 122
สัญญาเงินกู้โครงการจัดหาอาวุธปืน-กรณีกู้ใหม่ 134
สัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 149
สัญญากู้เพื่อการศึกษาบุตร 79
บันทึกยินยอมหักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ทุกปี 11
ตัวอย่างใบปะหน้าการกู้เงินโครงการต่างๆ 0
เอกสาร เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก.......
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม สูงสุง 500,000 บาท (ไม่เกิน 108 งวด) 114
สัญญาเงินกู้เพื่อไถ่ถอนหนี้จากธนาคาร,สถาบันทางการเงินอื่น หรือจากบุคคลอื่น (ไม่เกิน 108 งวด) 19
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,อาวุธปืน,อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (48.งวด) 10
เอกสารอื่น ๆ
คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งทุนเรือนหุ้น 130
คำขอเปลี่ยนแปลงค่างวดชำระเงินกู้ 141
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ 94
หนังสือขอรับสวัสดิการเงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด 89
หนังสือเปลี่ยนแปลงสัญญาค้ำประกันสามัญ 44
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2562 60
เอกสาร ใบสมัครสมาชิก สสอต.
ใบสมัครสมาชิก สสอต. 23
แบบรายงานสุขภาพตนเอง สสอต. 19
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 8.00
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 8.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 5616 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 2806 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 4 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 4 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650