Download
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
เอกสาร สมัครสำหรับ สมาชิก
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 223
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 170
ใบลาออก 345
แบบเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับผลประโยชน์ 201
ใบสมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือสมาชิก 147
หนังสือการกู้ต่างๆ (ใบปะหน้า)
ใบปะหน้าการกู้เงินโครงการต่างๆ 55
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญากู้สามัญใหม่ 202
ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้สามัญฉบับใหม่ 283
หนังสือเปลี่ยนแปลงสัญญาค้ำประกันสามัญ 70
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสูงสุด50,000บาทจำนวน 12งวด
สัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 185
เงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด
หนังสือขอรับสวัสดิการเงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด 109
แบบฟอร์มเงิกู้เพื่อการศึกษา
สัญญากู้เพื่อการศึกษาบุตร 107
เอกสาร เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก.......
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม สูงสุง 500,000 บาท (ไม่เกิน 108 งวด) 165
สัญญาเงินกู้เพื่อไถ่ถอนหนี้จากธนาคาร,สถาบันทางการเงินอื่น หรือจากบุคคลอื่น (ไม่เกิน 108 งวด) 42
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,อาวุธปืน,อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (48.งวด) 71
เอกสารเงินกู้โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ
เอกสารการกู้โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ 160
เอกสารอื่น ๆ
คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งทุนเรือนหุ้น 160
คำขอเปลี่ยนแปลงค่างวดชำระเงินกู้ 167
บันทึกยินยอมหักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ทุกปี 38
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ 116
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2562 83
เอกสาร ใบสมัครสมาชิก สสอต.
ใบสมัครสมาชิก สสอต. 66
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 8.00
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 8.00
เงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.50
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 16638 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 8317 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 422 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 4 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650