Download
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
เอกสาร สมัครสำหรับ สมาชิก
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 95
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 79
ใบลาออก 117
แบบเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับผลประโยชน์ 81
ใบสมัครสมาชิกกองทุน 9
เอกสาร เกี่ยวกับการกู้เงิน
ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้สามัญฉบับใหม่ 127
สัญญากู้สามัญใหม่ 35
สัญญาเงินกู้โครงการพิเศษ 446
สัญญาเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร 50
สัญญาเงินกู้โครงการจัดหาอาวุธปืน-กรณีนำใบเสร็จมากู้ 53
สัญญาเงินกู้โครงการจัดหาอาวุธปืน-กรณีกู้ใหม่ 75
สัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8
เอกสารอื่น ๆ
คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งทุนเรือนหุ้น 71
คำขอเปลี่ยนแปลงค่างวดชำระเงินกู้ 78
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ 35
หนังสือขอรับสวัสดิการเงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด 34
หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันสามัญ 17
หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญ 17
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
ใบขอรับทุนการศึกษาบุตร 142
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัดิการ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษ 8.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 7890 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 3922 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 648 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 46 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650