Download
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
เอกสาร สมัครสำหรับ สมาชิกและเปิดบัญชีเงินรับฝาก
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 1047
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 793
ใบลาออก 1255
แบบเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับผลประโยชน์ 889
แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเงินรับฝาก 353
หนังสือขอรับสวัสดิการเงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด 669
ใบแจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจลำปาง จำกัด (กรณีถึงแก่กรรม) 192
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
สัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 100,000 บาท (มีผู้ค้ำประกัน) 114
สัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 50,000 บาท (ไม่มีผู้ค้ำประกัน) 184
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 143
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญากู้สามัญใหม่ 1157
ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้สามัญฉบับใหม่ 1078
หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 285
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 131
เอกสาร เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก.......
สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก 71
สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม สูงสุง 500,000 บาท (ไม่เกิน 108 งวด) 943
สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อไถ่ถอนหนี้จากธนาคาร,สถาบันทางการเงินอื่น หรือจากบุคคลอื่น 461
สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ฯสูงสุด 100,000 บาท(48 งวด) 102
สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสมาชิก (180 งวด) 47
สัญญาเงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพของสมาชิก (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน) 85
เอกสารอื่นๆ
คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งทุนเรือนหุ้น 194
คำขอเปลี่ยนแปลงค่างวดชำระเงินกู้ 776
บันทึกยินยอมหักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ทุกปี 385
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ 631
หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้โครงการพิเศษช่วยเหลือค่าครองชีพสมาชิก 20
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญประกอบอาชีพเสริม 143
หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินสามัญสวัสดิการเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ และอาวุธปืนฯ 22
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญส่งเสริมคุณภาพชีวิต 22
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2566 695
เอกสาร ใบสมัครสมาชิก สสอต.
ใบสมัครสมาชิก สสอต.(สามัญ) 615
เปลี่ยนแปลงทายาท 242
เอกสารใบสมัคร สส.ชสอ.
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 257
เปลี่ยนแปลงทายาท 181
เอกสารใบสมัคร สสอค.
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 92
เปลี่ยนแปลงทายาท 38
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 2.50
กองทุนบริจาคฯ 2.50
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญทั่วไป 7.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.00
เงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ 5.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 7.00
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้สามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริ 6.75
เงินกู้สามัญเพื่อไถ่ถอนหนี้สิน 5.00
เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของส 4.50
เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสถาบัน 4.00
เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของส 5.00
เงินกู้สามัญเพื่อดำรงชีวิตของสมาชิก 4.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 36270 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 18131 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 299 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 8 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650