Download
หัวข้อ จน.ดาวน์โหลด ไฟล์
เอกสาร สมัครสำหรับ สมาชิกและเปิดบัญชีเงินรับฝาก
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 870
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 652
ใบลาออก 1059
แบบเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับผลประโยชน์ 751
ใบสมัครสมาชิกกองทุนช่วยเหลือสมาชิก 662
แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเงินรับฝาก 225
หนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน 137
ใบแจ้งสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจลำปาง จำกัด (กรณีถึงแก่กรรม) 41
ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมเพื่อนตำรวจลำปาง 10
แบบฟอร์มเงินกู้สามัญ
สัญญากู้สามัญใหม่ 895
ตัวอย่างการเขียนสัญญาเงินกู้สามัญฉบับใหม่ 884
หนังสือเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 135
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้สามัญ 12
แบบฟอร์มเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสูงสุด50,000บาทจำนวน 12งวด
สัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 873
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 21
เงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด
หนังสือขอรับสวัสดิการเงินขวัญถุงบุตรแรกเกิด 541
แบบฟอร์มเงิกู้เพื่อการศึกษา
กู้การศึกษา 137
เอกสาร เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก.......
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม สูงสุง 500,000 บาท (ไม่เกิน 108 งวด) 673
สัญญาเงินกู้เพื่อไถ่ถอนหนี้จากธนาคาร,สถาบันทางการเงินอื่น หรือจากบุคคลอื่น (ไม่เกิน 108 งวด) 304
สัญญาเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์,อาวุธปืน,อุปกรณ์เทคโนโลยีหรือสิ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (48.งวด) 393
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ประกอบอาชีพเสริม 9
เอกสารเงินกู้โครงการช่วยเหลือค่าครองชีพ
สัญญาช่วยเหลือค่าครองชีพ(วงเงินกู้ 1-200,000 บาท) 636
สัญญาช่วยเหลือค่าครองชีพ(วงเงินกู้ 200,001-500,000 บาท) 188
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกันเงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 9
เอกสารอื่น ๆ
คำขอเปลี่ยนแปลงการส่งทุนเรือนหุ้น 67
คำขอเปลี่ยนแปลงค่างวดชำระเงินกู้ 646
บันทึกยินยอมหักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน ทุกปี 288
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินฝากออมทรัพย์ / ออมทรัพย์พิเศษ 520
แบบฟอร์มการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44 88
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตร
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2565 485
เอกสาร ใบสมัครสมาชิก สสอต.
ใบสมัครสมาชิก สสอต.(สามัญ) 458
ใบสมัครสมาชิก สสอต.(สมทบ) 132
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส.ชสอ.)
ใบสมัครสมาชิกสามัญ 66
ใบสมัครสมาชิกสมทบ 69
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 2.50
กองทุนบริจาคฯ 2.75
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.50
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.00
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 5.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 7.50
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 6.75
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 5.00
เงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.50
เงินกู้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสถาบันการ 3.56
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 23369 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 11683 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1267 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 3 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650