หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้แก่สมาชิก
เรื่อง คุณสมบัติ สิทธิและการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก พ.ศ.2563
มาตราการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย(กู้)
การงดรับเงินฝากจากสมาชิกสมทบ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยเงินกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน พ.ศ.2563
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิกสมทบ
ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด พ.ศ.2564
โครงการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อการศึกษาบุตร2564
การถือหุ้น (สมาชิกสมทบ)
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
รับสมัครลงเลือกตั้งกรรมการ ชุดที่ 44 ประจำปีงบประมาณ 2565
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2565
ปรับลดอัตราดอกเบี้ย
รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งผู้สอบกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2564 ตั้งแต่ระดัยอนุบาล - อุดมศึกษา (ทุนละ 2,000 บาท)
เปิดรับซื้อหุ้น เริ่มตั้ง 21 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2564
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้พิเศษตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสถาบันการเงินอื่น พ.ศ. 2564
ประกาศวิธีการปฏิบัติในการจัดประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
รายชื่อผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
วาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564
ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู็โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สถาบันการเงินอื่น
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 2.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.75
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 7.75
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อ 7.75
กู้ทุนเรือนหุ้น 7.75
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 7.75
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 7.75
เงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.50
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 30234 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 15094 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 46 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 46 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650