การงดรับเงินฝากจากสมาชิกสมทบ
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิกสมทบ
ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2565
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู็โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สถาบันการเงินอื่น
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ฯ พ.ศ.2565
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2565
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2565
ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 256-2568
ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45
การตรวจสอบข้อมูลของสมาชิก
ประกาศการรับฝากเงินสมาชิก
ประกาศกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก 2566
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ 2566
ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการดำรงชีพของสมาชิก (เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน)
ประกาศ รายชื่อกลุ่มสมาชิก (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2566
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2566
ประกาศ รายชื่อกลุ่มสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
ประกาศ รายชื่อกลุ่มสมาชิก (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566
ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2567
ประกาศรายชื่อทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
ประกาศ รายชื่อผู้แทนสมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปี 2566
ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46
ใบสมัครคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 46
รายชื่อสมาชิกได้รับเงินสวัสดิการเพื่อสมาชิกเกษียณอายุราชการและลาออกจากราชการประจำปี 2566
ประกาศ เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46
ประกาศ การรับซื้อทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝาก ประจำปีงบประมาณ 2567
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 2.50
กองทุนบริจาคฯ 2.50
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญทั่วไป 7.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.00
เงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ 5.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 7.00
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้สามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริ 6.75
เงินกู้สามัญเพื่อไถ่ถอนหนี้สิน 5.00
เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของส 4.50
เงินกู้สามัญเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินสถาบัน 4.00
เงินกู้สามัญเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของส 5.00
เงินกู้สามัญเพื่อดำรงชีวิตของสมาชิก 4.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 36261 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 18128 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 296 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 5 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650