หลักเกณฑ์ว่าด้วยการบริจาคสมทบฯ2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้แก่สมาชิก
เรื่อง คุณสมบัติ สิทธิและการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ผู้แทนบำนาญ
ผู้แทนต่างจังหวัด
การรับถือหุ้นสมาชิก(สามัญ)
หยุดทำการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก พ.ศ.2563
มาตราการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
มาตราการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย(กู้)
จัดสรรทุนการศึกษาบุตร ปี 2563
การงดรับเงินฝากจากสมาชิกสมทบ
รับสมัครคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43
รับสมัครผู้สอบกิจการประจำปีงบประมาณ 2564
การรับถือหุันสมาชิก(สามัญ)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทนการศึกษาสังกัดบำนาญและต่างจังหวัดประจำปี2563
รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43
รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 43(แก้ไขเพิ่มเติม)
ผลการลงคะเเนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43
รายชื่อผู้ที่ไดรับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 43
หลักเกณฑ์ว่าด้วยเงินกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน พ.ศ.2563
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 8.00
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 8.00
เงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.50
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 31473 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 15719 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 159 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 35 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650