ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ว่าด้วยเงินกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ 2)
เรื่อง คุณสมบัติ สิทธิและการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก พ.ศ.2563
การงดรับเงินฝากจากสมาชิกสมทบ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยเงินกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน พ.ศ.2563
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิกสมทบ
โครงการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อการศึกษาบุตร2564
การถือหุ้น (สมาชิกสมทบ)
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2564 ตั้งแต่ระดัยอนุบาล - อุดมศึกษา (ทุนละ 2,000 บาท)
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้พิเศษตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสถาบันการเงินอื่น พ.ศ. 2564
ประกาศผลคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44
ประกาศวิธีการปฏิบัติในการจัดประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 44
วาระประชุมใหญ่สามัญประจำปี2564
ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2565
ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก พ.ศ. 2565
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู็โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สิน สถาบันการเงินอื่น
ประกาศ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2564
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการชุดที่ 44
กำหนดปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อชำระหนี้สหกรณ์ฯ พ.ศ.2565
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี 1 ตำแหน่ง
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้โครงการพิฌศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก พ.ศ. 2565
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสมาชิก 2565
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 2565
กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ พ.ศ. 2565
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2565
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 2.50
กองทุนบริจาคฯ 2.75
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.30
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.00
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 5.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 7.30
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 6.75
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 5.00
เงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.50
เงินกู้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสถาบันการ 3.56
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 2152 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 1055 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1055 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 42 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650