เรื่องการงดซื้อหุ้นเพิ่มชั่วคราวของสมาชิก และเรื่องคุณสมบัติสิทธิและการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ.2561(ฉบับที่ 4)
เรื่อง คุณสมบัติ สิทธิและการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ประกาศการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร 2561
ประกาศสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 61 ฉบับที่ 4 แก้ไข
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการสหกรณ์ฯชุดที่41
ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการชุดที่ 41
รายงานกิจการประจำปี2561
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้แทนสมาชิกกลุ่มข้าราชการบำนาญ และสังกัดต่างจังหวัดเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัดิการ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษ 8.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 1892 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 945 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 319 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 2 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650