หลักเกณฑ์ว่าด้วยการบริจาคสมทบฯ2562
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้แก่สมาชิก
เรื่อง คุณสมบัติ สิทธิและการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์วันที่5-16สิงหาคม2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2562
โควตาผู้แทนสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
รับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯชุดที่ 42
รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปีงบประมาณ 2562
ขยายเวลาการรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 42
ผู้แทนบำนาญ
ผู้แทนต่างจังหวัด
การรับถือหุ้นสมาชิก(สามัญ)
รายชื่อผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ชุดที่42
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 42
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทนการศึกษาสังกัดบำนาญและต่างจังหวัดประจำปี2562
รายนามคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 42
ผลการเลือตั้งเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42
หยุดทำการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2563
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก พ.ศ.2563
มาตราการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย
มาตราการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย(กู้)
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 8.00
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 8.00
เงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.50
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 18147 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 9073 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 248 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 1 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650