หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้แก่สมาชิก
เรื่อง คุณสมบัติ สิทธิและการขาดสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้กู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก พ.ศ.2563
มาตราการให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย(กู้)
การงดรับเงินฝากจากสมาชิกสมทบ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยเงินกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน พ.ศ.2563
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ จาก 8% เหลือ 7.90%
ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิกสมทบ
ประกาศโครงการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด พ.ศ.2564
โครงการช่วยเหลือสมาชิกเพื่อการศึกษาบุตร2564
การถือหุ้น (สมาชิกสมทบ)
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.25
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.00
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.90
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 7.90
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อ 7.90
กู้ทุนเรือนหุ้น 7.90
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 7.90
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 7.90
เงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.50
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 10029 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 5002 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 485 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 25 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650