ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2562
รวมระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด (ฉบับแก้ไข)
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด-ว่าด้วย-กลุ่มสมาชิก-พ.ศ.2562
ระเบียบ ว่าด้วย การถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2562
ระเบียบ ว่าด้วย การให้กู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก พ.ศ. 2563
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด-ว่าด้วย-สมาชิสมทบ-พ.ศ.2563
ระเบียบว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564
ระเบียบว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. 2565
ระเบียบ ว่าด้วย การถือหุ้นของสมาชิก พ.ศ. 2565
ระเบียบ ว่าด้วยทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ. 2559
ระเบียบ ว่าด้วย วิธีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ พ.ศ. 2565
ระเบียบ ว่าด้วย กลุ่มสมาชิกและการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ. 2565
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 2.50
กองทุนบริจาคฯ 2.75
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 7.30
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 5.00
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ 5.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 7.30
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 6.75
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 5.00
เงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพ 4.50
เงินกู้โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินสถาบันการ 3.56
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 2134 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 1049 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 1049 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 36 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650