เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางดวงใจ ธรรมลังกา

ผู้จัดการ
0897558968

นางกัณฑ์ญกนก ชัยกรณ์

รองผู้จัดการ/จนท.การเงิน
0917714068

นางรัชดาวัลย์ จินพัฒนนันท์

จนท.บัญชี
0918587877

น.ส.ดาณีย์ กาวิจา

จนท.สินเชื่อ(สามัญ)
0891923048

น.ส.อรวรรณ แซ่บู๊

จนท.สินเชื่อ(ฉุกเฉิน)
0866704087

น.ส.เจนจิรา ง้าวกาเขียว

เจ้าหน้าที่การเงิน
0882610093

นางสาวชุติมา ติคำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ
0882679509
ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้สวัดิการ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษ 8.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 4696 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 2347 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 468 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 2 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650