โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก

โครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้กำหนดให้มีการจัดอบรมโครงการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กรวางแผนทางการเงินของสมาชิก ในวันที่  27  มีนาคม  2560  เวลา  09.00 น.  ณ  ห้องประชุม  ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลและสามารถนำไปปรับใช้ในการวางแผนทางการเงินของตนเองและครอบครัวได้

ดอกเบี้ยเงินฝาก
เงินฝาก ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์ 3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 4.00
ออมทรัพย์พิเศษ(สมทบ) 3.50
ออมทรัพย์พิเศษ(สอ.อื่นๆ) 3.80
กองทุนบริจาคฯ 3.00
ดอกเบี้ยเงินกู้
เงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินกู้สามัญ 8.00
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 8.00
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อ 8.00
กู้ทุนเรือนหุ้น 8.00
เงินกู้เพื่อการศึกษา 0.00
เงินกู้โครงการพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอา 8.00
เงินกู้พิเศษไถ่ถอนหนี้สิน 8.00
วารสารสหกรณ์
สถิติเว็บไซต์
ผู้เข้าชมทั้งหมด : 5616 คน
ผู้เข้าชมในปีนี้ : 2806 คน
ผู้เข้าชมในเดือนนี้ : 4 คน
ผู้เข้าชมในวันนี้ : 4 คน
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง จำกัด 24 ถนนพระแก้ว ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง 52000 โทร. 0-5422-5650 โทรสาร. 0-5422-5650